Reklamace

Reklamační řád internetového obchodu Profisvitidla.cz, upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem/prodávajícím a objednavatelem/kupujícím (dále jen „RŘ“):

ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

1) Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodu www.profisvitidla.cz je společnost Luxera, s.r.o., Šenkvická cesta 7, 902 01  Pezinok, Slovenská republika.

2) Objednavatelem (kupujícím) v internetovém obchodu je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

3) Tento RŘ upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem při vyřizování reklamací, týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4) Pro účely tohoto reklamačního řádu se reklamací rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží anebo služeb poskytovaných objednavatelům, kterým je požadována určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

5) Záruční doba začíná plynout převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, potom je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

6) Ručení – prodávající ručí za vlastnosti předmětu po dobu 3 let ode dne dodání, tedy dne převzetí zboží kupujícím.

7) Vada výrobku se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku vlivem jeho běžného používání. Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení uznatelnosti reklamace.

UPOZORNĚNÍ: Na žárovky (světelné zdroje), které jsou součástí zakoupeného svítidla a jsou tak zcela zdarma, se nevztahuje záruka, jde o reklamní předmět! 


POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

1) Ve smyslu tohoto RŘ může oprávněná osoba uplatnit reklamaci. Chtěli bychom Vás požádat, abyste nás před uplatněním reklamace o této skutečnosti informovali telefonicky na čísle 511 146 642 nebo elektronickou poštou na info@profisvitidla.cz.

2) Prodávající neručí za škody způsobené u zboží neodbornou manipulací, nedbalým zacházením, případně působením vis major, tj. vnějších událostí, které nemají svůj původ v jednání účastníků smlouvy a jejichž vznik nemohli účastníci smlouvy ovlivnit.

UPOZORNĚNÍ!: Nepoškozenost a úplnost zásilky zkontrolujte IHNED po jejím převzetí od pracovníka kurýrní služby. V případě, že je zásilka zjevně poškozená, sepište s pracovníkem kurýrní služby zápis o poškození zásilky při přepravě (budou Vás po naší výzvě kontaktovat). Nepoškozený obal ještě nemusí znamenat, že není poškozený ani křehký obsah!!! Poškození zásilky je nutné nahlásit do 24 hodin od převzetí zásilky.

3) Pokud zákazník po obdržení nepoškozeného balíku od přepravní společnosti a jeho následném rozbalení zjistí, že je některé svítidlo rozbité, prasklé nebo jinak poškozené, je nutné, aby nás o této skutečnosti ihned informoval (nejpozději do 2 pracovních dnů). 
E-mailem: 
info@profisvitidla.cz  nám zašlete fotky poškozeného svítidla, je však důležité, abyste nám vyfotili i uložení svítidla v krabici včetně výplně obalu.

4) Následně Vás budeme informovat, zda je nutné zasílat celé svítidlo na reklamaci, nebo zašleme pouze náhradní díl (obvykle sklo).

5) Pokud je zboží poškozené tak, že není možné zaslat náhradní díl, nebo zboží nefunguje a je potřebné jej odeslat k nám, prosím, zabalte zboží se všemi náležitostmi a příbalovými letáky tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození a následně se dohodněte s našimi pracovníky, o kterou z těchto forem máte zájem:

i)    Pro zboží Vám objednáme kurýra přímo na Vaši adresu.

ii)   Reklamované zboží nám po dohodě můžete zaslat na adresu LUXERA s.r.o., Drevárska 23, 902 05 Pezinok, Slovenská republika (Je nutné zadat „balík na poštu“).

6)  Z písemné reklamace přiložené k vrácenému zboží musí být zřejmé zejména:

·      kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),

·      předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá,

·      komu je reklamace adresovaná,

·      datum podání reklamace,

·      podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby společně se zplnomocněním.

7)  Pro usnadnění reklamací poskytuje provozovatel společně s objednávkou REKLAMAČNÍ PROTOKOL, jehož důsledným vyplněním se vyhneme komunikačním chybám. Reklamační protokol je ke stažení ZDE. 

8) Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 6. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

9) Lhůta na vyřízení reklamace je maximálně 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Uplatněním reklamace se rozumí den doručení reklamace do podatelny sídla provozovatele.

10) Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednavatelem výslovně neupravené tímto RŘ se řídí příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřených mezi provozovatelem a objednavatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky a to v tomto pořadí.

11) Provozovatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit a doplňovat. Provozovatel stanoví zveřejněním na svých stránkách aktuální znění Reklamačního řádu.

Tento RŘ nabývá platnosti s účinnosti od 01.01.2020 a zcela nahrazuje předchozí RŘ. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění. 

Platobne metody